logo

Na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko[1] Dyrektor Instytutu Badawczego Leśnictwa zawiadamia o udostępnieniu do konsultacji społecznych projektu Planu przeciwpożarowego zabezpieczenia i gaszenia pożarów lasu dla polskiej części Transgranicznego Obiektu Światowego Dziedzictwa Białowieża Forest oraz Prognozy oddziaływania tego planu na środowisko.

buty żołnierza

PODEJMIJ WYZWANIE!

ZOSTAŃ ŻOŁNIERZEM W 2022 ROKU!

 

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA = przepustka do zawodowej służby wojskowej.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bielsku Podlaskim prowadzi nowy nabór do służby przygotowawczej. Jest to rodzaj służby wprowadzony dla osób, które nigdy nie pełniły służby wojskowej. Głównym celem służby przygotowawczej jest wyszkolenie ochotników dające im możliwość podjęcia zawodowej służby wojskowej w możliwie najkrótszym czasie.

logo ugh

Wójt Gminy Hajnówka informuje, że Uchwałą Rady Gminy Hajnówka Nr XXVII/212/21 z dnia 14 grudnia 2021r. zostały zmienione stawki opłaty na 2022r. za odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi:

logo podlaskie

Na podstawie umowy nr 632.18.21.2021 z dnia 23 grudnia 2021 r Województwo Podlaskie udzieliło pomocy finansowej Gminie Wiejskiej Hajnówka w kwocie 50 000,00 zł przeznaczonej na realizację zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym.

logo ugh

Hajnówka, dnia 4 stycznia 2022r.

KOMUNIKAT

 

 Wójt Gminy Hajnówka informuje, że dotychczas wydane Karty Mieszkańca Gminy Hajnówka ważne są do dnia 31.01.2022r.

 

Osoby zainteresowane posiadaniem nowej Karty Mieszkańca Gminy Hajnówka uprawniającej do bezpłatnego przejazdu komunikacją miejską w Hajnówce powinny zgłaszać się z wnioskiem o jej wydanie do Urzędu Gminy Hajnówka, pokój Nr 43 w godzinach pracy Urzędu.

Wnioski o wydanie Karty Mieszkańca Gminy Hajnówka można również pobrać ze strony internetowej gminy Hajnówka

http://www.gmina-hajnowka.pl/zalatw-sprawe/83-sprawy-obywatelskie/1519-zlozenie-wniosku-o-wydanie-karty-mieszkanca-gminy-hajnowka

 

Wniosek o wydanie Karty Mieszkańca Gminy Hajnówka - do pobrania

                                                                                               Wójt Gminy Hajnówka