ZARZĄDZENIE NR 4/2024

WÓJTA GMINY HAJNÓWKA

z dnia 23 maja 2024 r.

w sprawie powołania przedstawicieli Wójta Gminy Hajnówka do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych  w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) w związku z art. 47 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz.U. z 2024 r. poz. 2408 oraz z 2024 r. poz. 721) i Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie szczególnych wymagań w zakresie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami ( Dz.U. z 2014 r. poz. 1152) zarządzam co następuje:

 • 1. W celu ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych znajdujących się na terenie Gminy Hajnówka w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. wyznaczam następujące osoby:
 1. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Szkole Podstawowej w Dubinach ul. Główna1B, Dubiny, 17-200 Hajnówka – Marzena Piwowarska zam. Stare Berezowo 94, 17-200 Hajnówka tel. 604753335;
 1. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Gminnym Centrum Kultury w Dubinach ul. Główna 116, Dubiny, 17-200 Hajnówka – Anna Pucinik zam. ul. Główna 171, Dubiny, 17-200 Hajnówka tel. 603109029;
 1. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Świetlicy Wiejskiej w Nowosadach, Nowosady 114, 17-200 Hajnówka – Katarzyna Giczan zam. Przechody 6, 17-200 Hajnówka tel. 511926445;
 1. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Świetlicy Wiejskiej w Nowokorninie, Nowokornino 33, 17-200 Hajnówka – Irena Nikołajuk zam. Nowosady 17, 17-200 Hajnówka tel. 726054570;
 1. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 w Domu Dziennego Pobytu w Nowoberezowie, Nowoberezowo 86, 17-200 Hajnówka – Luiza Frączek zam. ul. Zwierzyniecka 10, 17-200 Hajnówka tel. 668015745;
 1. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6 w Świetlicy Wiejskiej w Mochnatem, Mochnate 58, 17-200 Hajnówka – Nadzieja Charytoniuk zam. Stare Berezowo 155, 17-200 Hajnówka tel. 692053375;
 1. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7 w Świetlicy Wiejskiej w Orzeszkowie, Orzeszkowo 25, 17-200 Hajnówka – Krzysztof Lisicki zam. Orzeszkowo 43, 17-200 Hajnówka tel. 692859817;
 1. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 8 w Świetlicy Wiejskiej w Lipinach, Lipiny 48, 17-200 Hajnówka – Lucyna Kojło zam. ul. Główna 37, Dubiny, 17-200 Hajnówka tel. 667439041;
 1. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 9 w Świetlicy Wiejskiej w Starym Berezowie, Stare Berezowo 42, 17-200 Hajnówka Krystyna Skiepko zam. ul. Łąkowa 50, Dubiny, 17-200 Hajnówka tel. 798742352.
 • 2. Do obowiązków w/w osób należy ochrona lokalu wyborczego w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami poprzez sprawowanie stałego, zewnętrznego dozoru lokalu wyborczego oraz sprawdzeniu zabezpieczeń zgodnie z instruktażem przeprowadzonym przez KPP w Hajnówce.
 • 3. Zobowiązuje się wyznaczonych przedstawicieli do pozostawania w czasie dyżuru w dniu 9 czerwca 2024 r. w godz. od 7:00 do 21:00 w łączności telefonicznej.
 • 4. Przedstawiciele wyznaczeni na podstawie niniejszego zarządzenia otrzymują pisemne upoważnienie, którego treść stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
 • 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt
mgr  Lucyna Smoktunowicz

 

 

Załącznik do Zarządzenia

Wójta Gminy Hajnówka

Nr  4/2024

z dnia 23 maja 2024 r.

 

 UPOWAŻNIENIE

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie szczególnych wymagań w zakresie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami (Dz.U. z 2014 r. poz. 1152) wyznaczam Panią/Pana __________________________________ legitymującą/legitymującego  się dow. Osobistym Nr _________________________________ zam. _________________________________________  i upoważniam do ochrony lokalu wyborczego właściwego dla obwodu Nr ______ w _______________________________ zlokalizowanego w ____________________________________________________________ w przypadku zarządzenia przerwy w głosowaniu w tym lokalu, w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r., spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami.

Ochrona lokalu polega na sprawowaniu stałego, zewnętrznego dozoru lokalu wyborczego oraz sprawdzeniu zabezpieczeń zgodnie z instruktażem przeprowadzonym przez KPP w Hajnówce.

Zobowiązuje się Panią/Pana do pełnienia dyżuru w dniu 9 czerwca 2024 r. w godz. od 7:00 do 21:00, pozostania w łączności telefonicznej pod numerem telefonu _______________

Uruchomienie ochrony lokalu może nastąpić na wniosek urzędnika wyborczego lub przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej.

 

Wójt

mgr Lucyna Smoktunowicz