logo

W związku z Zarządzeniem nr 316/2021 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 26 marca 2021 r. dotyczącym realizacji projektu „Montaż instalacji fotowoltaicznych dla gospodarstw domowych Gminy Hajnówka” (WND-RPPD.05.01-20-0924/20) niniejszym zapraszam gospodarstwa domowe z terenu Gminy Hajnówka do składania wniosków o przyznanie grantu. Regulamin oraz dokumentacja konkursowa zostały zamieszczone na stronie internetowej www.gmina-hajnowka.pl.

 

Nabór wniosków zostanie otwarty z dniem 29.03.2021 i potrwa do dnia 14.05.2021 do godziny 15:30.

Wnioski złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia - decyduje data i godzina wpływu do sekretariatu Urzędu Gminy Hajnówka lub okna podawczego Urzędu Gminy Hajnówka - ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka (wejście główne do budynku).

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju zaleca się, aby kompletna dokumentacja aplikacyjna została umieszczona w zamkniętej kopercie oznaczonej opisem „Wniosek o udzielenie grantu na budowę instalacji fotowoltaicznej -  do Urzędu Gminy Hajnówka”.

 

Zaleca się aby do wniosku dołączyć dokumenty poświadczające deklarowane zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym.

Państwa Wnioski o udzielenie grantu zostaną rozpatrzone i ocenione pod względem zgodności z regulaminem naboru w ciągu 30 dni od dnia zakończenia naboru. Z gospodarstwami domowymi zakwalifikowanymi do udziału w projekcie zostanie podpisana „Umowa o powierzenie grantu”. 

Udział w projekcie mogą wziąć wyłącznie gospodarstwa domowe Gminy Hajnówka. Dofinansowanie przyznawane jest na zasadzie refinansowania, po spełnieniu warunków wskazanych w Regulaminie naboru i realizacji projektu oraz Umowie o powierzenie grantu. Wysokość grantu wynosi 73 % całkowitych kosztów instalacji, nie więcej niż 50 000 zł na Grantobiorcę, nie więcej niż 7 000 zł w przeliczeniu na 1 kW mocy instalacji do 5 kWp i nie więcej niż 6 000 zł w przeliczeniu na 1 kW mocy instalacji powyżej 5 kWp.

 

Szczegółowych informacji w zakresie naboru udzielają pracownicy Urzędu Gminy Hajnówka w godzinach pracy Urzędu (Andrzej Golonko, Piotr Chilimoniuk, Marek Bagrowski, tel. 85 682 25 00).

WÓJT GMINY HAJNÓWKA

Lucyna Smoktunowicz

 

Hajnówka, dnia 26 marca 2021 r. (AKTUALIZACJA - 06.05.2021) 

 

REGULAMIN NABORU (OBOWIĄZUJĄCY)

 

 

I ETAP - SKŁADANIE WNIOSKU O GRANT:

 1. WNIOSEK O UDZIELENIE GRANTU

 

II ETAP - PODPISYWANIE UMOWY Z GRANTODAWCĄ (GMINĄ):

 1. UMOWA O POWIERZENIE GRANTU (OBOWIĄZUJĄCA)

 

III ETAP - REALIZACJA GRANTU PRZEZ GRANTOBIORCĘ (MIESZKAŃCA):

Pismo do gminy - dot. oceny pozyskanych ofert

 

„Informacja o zakończeniu robót” – wzór pisma składanego przez mieszkańca do Urzędu Gminy Hajnówka wraz z kompletną dokumentacją powykonawczą, po zakończeniu robót, a przed podpisaniem protokołu obioru z Wykonawcą.

 

Pismo do gminy - dot. oceny pozyskanych ofert

 1. Wzór zapytania ofertowego
 2. Wzór formularza ofertowego (zalecany).
 3. Materiał informacyjny – realizacja projektu grantowego.
 4. Koncepcja wykonania instalacji fotowoltaicznej – uproszczony projekt (.pdf).
 5. Koncepcja wykonania instalacji fotowoltaicznej – edytowalna.xlsx
 6. WZÓR UMOWY ZAWARTEJ POMIĘDZY GRANTOBIORCĄ A WYKONAWCĄ
 7. WZÓR PROTOKOŁU ODBIORU

 

 IV ETAP - WNIOSEK O PŁATNOŚĆ:

 1. WZÓR WNIOSKU O PŁATNOŚĆ - DOC , PDF
 2. Zbiór oświadczeń stanowiących załącznik do wniosku o płatność

 

 

WYTYCZNE DLA WYKONAWCÓW

 1. Wytyczne w zakresie dokumentacji powykonawczej
 2. Zestawienie tabelaryczne zawierające numery seryjne modułów fotowoltaicznych zainstalowanych w ramach lokalizacji
 3. Wyniki efektu ekologicznego - projekt w ramach 5.1. RPOWP
 4. Oświadczenie w zakresie zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej

 

Nieaktualne wersje dokumentów:

Zestawienie tabelaryczne zawierające numery seryjne modułów fotowoltaicznych zainstalowanych w ramach lokalizacji

Zestawienie tabelaryczne zawierające numery seryjne modułów fotowoltaicznych zainstalowanych w ramach lokalizacji

 

 

Pytania i odpowiedzi, które wpłynęły w związku z projektem
„Montaż instalacji fotowoltaicznych dla gospodarstw domowych Gminy Hajnówka”.

 

 

NIEAKTUALNE WERSJE DOKUMENTÓW:

(NIEAKTUALNY) REGULAMIN NABORU

(NIEAKTUALNA) UMOWA O POWIERZENIE GRANTU

(NIEAKTUALNY) WZÓR FORMULARZA OFERTOWEGO

 

Link do listy podstawowej i rezerwowej, który odsyła do Komunikatu nr 4.